Předoperační působení

 

 

     Vioforterapie  použitá v období před plánovanou operací

   zlepší celkovou kondici organizmu a jeho schopnost hojení.

   Lze  tak  výrazně  předcházet  pooperačním  komplikacím

   a zrychlit průbeh hojení po operačním výkonu.

   Vioforterapie  použitá i následně  po operaci působí na od-

   stranění otoků, brání vzniku infekce jak lokálně i celkově,

   nadále urychluje hojení ran a to i těžko hojitelných (např.

   u diabetiků). Zároveň  probíhá  pasivní rehabilitace posti-

   žených částí těla. Tato  působení  jsou prokázána klinicky

   a pro tyto účinky je  vioforterapie používána v řadě zdra-

   votnických zařízení.

   Působení vioforterapie lze využít i v regeneračních zaříze-

   ních, která vioforterapii využívají nebo v domácnostech.